|  EN
序号 姓名 从业资格号 投资咨询资格号 职务 任现职时间

张雄
F3067735
——
资产管理业务分管领导兼投资经理
2021.5.8

任祎炜
F3068938

副经理
2019.11.26

刘帅
F3070977
——
投资经理
2021.8.19

文惠霞
F3076073
——
投资经理
2021.8.19

张少敏
F03097440
——
投资经理
2022.4.19

金菊
F03113228

其他(拟任投资经理)
2023.4.28

王井良
F03089586
Z0019641
研究岗
2021.9.3

张敬钊
F03100887
——
研究岗
2022.7.28

李兆达
F03100881
——
研究岗
2023.3.7

陈倩
F3069127
——
营销岗
2020.2.12

强纬
F3080351
——
营销岗
2020.12.3

张蕾
F3056765
 Z0014133 
运营总监
2020.9.1

狄辛惠
F03104235
——
运营岗
2022.9.9

孙云凌
F3061165
——
信息披露岗兼财务岗
2019.10.18
郑广彬 F3000251 Z0014350 风控岗 2017.8.10

汪豪
F3080219
——
交易岗
2020.12.7

张艳慧
F03099870
——
产品经理岗
2022.7.15

会员登录

忘记密码请联系:021-51557562